Camilla: 0763-065400, Johan: 0709-527170 camilla@pstbygg.se; johan@tikab.com

BIM-Validering

Även om ett projekt har ansvariga för både sammanslagning och samordning av BIM-modeller under projekteringen finns det ofta ett behov av att göra noggrann mottagningskontroll av modellerna. Detta för att säkerställa att BIM-modellernas information är strukturerad och stringent enligt projektets målsättning, riktlinjer, krav. Ofta hinns inte detta med då fokus oftast hamnar på den byggnadstekniska samordningen.

För att både få en bra geometrisk samordning och säkerställa strukturerad och stringent information i BIM-modellerna anser vi att det senare med fördel kan läggas på extern part. Erfarenheter har visat att det ofta ses mellan fingrarna på säkerställandet av strukturerad information, då annat prioriteras under projekteringen.

Ofta blir slutleveransen lidande av detta arbetssätt. Om inte informationsinnehållet löpande styrts upp under projekteringen, fås inte hela nyttan med BIM under projekteringen ut, och dels kommer mottagaren i nästa skede (annan konsult/entreprenör/förvaltning) inte kunna lita på någon information i modellerna.

Vi erbjuder därför att stötta beställare i sin mottagningskontroll för slutresultatet ska bli så bra som möjligt och för att informationen ska ”flyta” lättare mellan projektets olika skeden.

Målgrupp

Tjänsten BIM-validering riktar sig i första hand till beställarorganisationer som behöver stöd i sin mottagningskontroll av digitala leveranser med avseende på BIM-modeller.

Det kan antingen handla om att ta in en ”second opinion” vid enstaka tillfällen i ett projekt, eller att helt lägga ut den löpande mottagningskontrollen på Bimentor som exten part.

Pris

Vid förfrågan offereras detta erbjudande skräddarsytt för just er verksamhet och omfattning.

Detaljer om erbjudandet

Vi erbjuder validering av IFC, DWG, DGN, Solibri- och Navisworksmodeller. Vi utgår från projektets CAD/BIM-manual och verifierar att informationen i modellerna uppfyller ställda krav.

Detta bör göras löpande under varje projekteringsskede så att slutleveransen blir så kvalitetssäkrad som möjligt.

Vi kontrollerar:

  • Kravställda parametrar är ifyllda
  • Att angiven information uppfyller projektets namngivningsstandard
  • Att överenskomna objekt använts
  • Att angivna värden som avser geometri stämmer med modellerad geometri.

Vi kontrollerar i dagsläget ej:

  • Dimensionering av byggdelar
  • Funktionskrav mot t.ex RFP. Brand, SÄK, utrymning, tillgänglighet
  • Byggbarhetskontroll
  • Kollisionskontroll (kan utföras som separat uppdrag).

Vi levererar:

Efter vår validering levererar vi en samordningsmodell med vyer innehållande utfiltrerade objekt som visar geometrisk utbredning av felaktigt kodade objekt. Vi levererar även ett valideringsprotokoll som tar upp eventuella fel och brister.

navisworks-2015-banner-lockup-332x66         Solibri